+1 800 123 45 67
1. Giới thiệu a. Nền tảng của chúng tôi là một tập hợp bao gồm các API, SDK, công cụ, plugin, mã, công nghệ, nội dung và dịch vụ, qua đó những người khác (bao gồm cả nhà phát triển ứng dụng và nhà điều hành trang web) có thể phát triển chức năng, truy xuất dữ liệu từ Meta, cũng như bất kỳ Sản phẩm nào khác của Meta hoặc cung cấp dữ liệu cho chúng tôi. b. Để sử dụng Nền tảng (kể cả Xử lý mọi Dữ liệu trên nền tảng), bạn đồng ý với các Điều khoản nền tảng này ("Điều khoản"), cũng như mọi điều khoản và chính sách hiện hành khác, bao gồm Điều khoản dịch vụ của Meta, Điều khoản sử dụng của Instagram, Điều khoản thương mại của Meta, Điều khoản về công cụ kinh doanh và mọi điều khoản hiện hành về Sản phẩm của Meta. c. Bạn cũng phải tuân thủ các yêu cầu hiện hành trong Chính sách dành cho nhà phát triển và các yêu cầu có trên Trang web nhà phát triển của chúng tôi, bao gồm cả các Tài liệu mà chúng tôi cung cấp, gọi chung là "Tài liệu dành cho nhà phát triển". d. Các Điều khoản này sẽ áp dụng cho bạn kể từ ngày bạn chấp nhận hoặc kể từ ngày bạn bắt đầu truy cập/sử dụng Nền tảng, tùy vào ngày nào sớm hơn, đồng thời sẽ tiếp tục cho đến khi bạn ngừng truy cập và sử dụng Nền tảng, trừ trường hợp kết thúc sớm hơn như mô tả bên dưới. Nếu bạn chấp nhận các Điều khoản này hoặc truy cập hay sử dụng Nền tảng thay mặt cho một thực thể, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có thẩm quyền để ràng buộc thực thể đó với các Điều khoản này. Đồng thời, bạn đồng ý thay mặt cho thực thể đó chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này (cụ thể, tất cả những lần đề cập khác đến "bạn" trong các Điều khoản này đều là đề cập đến thực thể đó). Cụ thể, các Điều khoản này đã cập nhật và thay thế cho Chính sách nền tảng của Facebook và Chính sách nền tảng của Instagram. Bất kỳ dẫn chiếu nào đến "Chính sách nền tảng của Facebook", "Chính sách nền tảng của Instagram" hay "Chính sách nền tảng" trong các điều khoản, chính sách hoặc thỏa thuận hiện có thì giờ sẽ có nghĩa là các Điều khoản này. e. Nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản/chính sách hiện hành nào khác, chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt Ứng dụng/tài khoản của bạn, như mô tả bên dưới. f. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa ở đây (kể cả trong Mục 12 ("Bảng thuật ngữ")) sẽ có nghĩa như trong các điều khoản và chính sách khác của chúng tôi, bao gồm Điều khoản dịch vụ và Điều khoản thương mại của Meta. Từ "bao gồm" nghĩa là "bao gồm nhưng không giới hạn". 2. Quyền sở hữu trí tuệ a. Giấy phép chúng tôi cấp cho bạn. Với điều kiện là bạn tuân thủ các Điều khoản này và mọi điều khoản, chính sách hiện hành khác, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể cấp phép thứ cấp (ngoại trừ Nhà cung cấp dịch vụ như mô tả bên dưới), không thể chuyển giao, không thể chuyển nhượng để sử dụng, truy cập và tích hợp với Nền tảng, nhưng chỉ trong phạm vi được phép theo các Điều khoản này, cũng như mọi điều khoản và chính sách hiện hành khác. Bạn không được bán, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại Nền tảng cho bất kỳ ai. Trừ khi được cấp phép rõ ràng trong tài liệu này, bạn không được sử dụng, truy cập, tích hợp, sửa đổi, dịch, tạo sản phẩm phái sinh, thiết kế đối chiếu hay khai thác Nền tảng hoặc bất kỳ khía cạnh nào của Nền tảng. Các công ty thuộc Meta bảo lưu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích (bao gồm cả quyền thực thi bất kỳ quyền nào như vậy) không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản này. b. Giấy phép bạn cấp cho chúng tôi i. Nội dung của bạn: 1. Bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép thứ cấp, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới để: lưu trữ, sử dụng, phân phối, sửa đổi, chạy, sao chép, trình chiếu/hiển thị công khai, dịch và tạo tác phẩm phái sinh từ bất kỳ thông tin, dữ liệu và nội dung nào khác do bạn hoặc bên đại diện cho bạn (bao gồm Nhà cung cấp dịch vụ hoặc thông qua Ứng dụng của bạn) cung cấp liên quan đến Nền tảng (gọi chung là "Nội dung của bạn") để phục vụ cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào liên quan đến hoạt động vận hành, cung cấp hoặc cải thiện Nền tảng hay Sản phẩm khác của Meta. Giấy phép này vẫn có hiệu lực ngay cả khi bạn ngừng sử dụng Nền tảng. Giấy phép bạn cấp cho chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở: quyền đưa Nội dung của bạn vào các phần khác trong Sản phẩm của Meta, quyền ghi nguồn cho Nội dung của bạn bằng cách sử dụng tên, nhãn hiệu hàng hóa hoặc logo của bạn; quyền sử dụng Nội dung của bạn cho mục đích quảng cáo và quyền phân tích Nội dung đó (kể cả để đảm bảo bạn tuân thủ các Điều khoản này, cũng như mọi điều khoản và chính sách hiện hành khác). 2. Nếu bạn sử dụng Công cụ kinh doanh trên Meta để gửi cho chúng tôi Dữ liệu từ công cụ kinh doanh, việc chúng tôi sử dụng dữ liệu đó sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều khoản về công cụ kinh doanh thay vì giấy phép về Nội dung của bạn như đã đề cập ở trên. 3. Nếu bạn sở hữu Nội dung trước khi cung cấp cho chúng tôi, bạn sẽ tiếp tục sở hữu nội dung đó, tuân theo mọi quyền đã cấp trong các Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản/chính sách hiện hành nào khác, cũng như mọi quyền truy cập mà bạn cung cấp cho người khác bằng cách chia sẻ qua Nền tảng. ii. Ứng dụng của bạn: 1. Bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép thứ cấp, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới để: lưu trữ, sử dụng, phân phối, sửa đổi, chạy, sao chép, trình chiếu/hiển thị công khai, dịch và tạo tác phẩm phái sinh từ Ứng dụng của bạn cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào liên quan đến hoạt động vận hành, cung cấp hoặc cải thiện Nền tảng. Giấy phép này vẫn có hiệu lực ngay cả khi bạn ngừng sử dụng Nền tảng. Giấy phép nói trên bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tạo khung hoặc liên kết đến Ứng dụng của bạn, quyền đặt nội dung (kể cả quảng cáo) quanh Ứng dụng đó và quyền phân tích Ứng dụng (kể cả để đánh giá cách bạn tuân thủ các Điều khoản này, cũng như mọi điều khoản và chính sách hiện hành khác). 2. Với vai trò là bên trung gian, liên quan đến Nền tảng, chúng tôi sẽ không chịu sự ràng buộc của bất kỳ điều khoản hay chính sách nào được liên kết với Ứng dụng hoặc Nội dung của bạn (ngay cả khi chúng tôi nhấp hoặc nhấn đồng ý). Các điều khoản và chính sách đó bị xem là không có hiệu lực pháp lý, đồng thời bị từ chối và loại trừ khỏi các Điều khoản này. 3. Không có quy định nào trong các Điều khoản này sẽ được hiểu là sự tuyên bố hoặc đồng ý rằng chúng tôi không/sẽ không phát triển ứng dụng, sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ tương tự hay cạnh tranh với Ứng dụng của bạn. iii. Tên, nhãn hiệu hàng hóa và logo của bạn: Bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép thứ cấp, miễn phí bản quyền, trên toàn thế giới để sử dụng tên, nhãn hiệu hàng hóa và logo cho mục đích phân phối, tiếp thị và quảng cáo, liên quan đến việc bạn sử dụng Sản phẩm của Meta, ở tất cả các định dạng và tệp phương tiện. Giấy phép này vẫn có hiệu lực đối với những nội dung và phiên bản hiện có ngay cả khi bạn ngừng sử dụng Nền tảng. c. Bảo vệ quyền của người khác i. Trong Ứng dụng của mình, bạn không được cung cấp hay quảng cáo nội dung vi phạm hay xâm phạm quyền của bất kỳ người/bên thứ ba nào. ii. Bạn phải có được (cũng như tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc đã có được) mọi quyền cần thiết từ tất cả các chủ thể quyền thích hợp để (1) cấp giấy phép và quyền trong các Điều khoản này (bao gồm các quyền trong Mục 2.b ("Giấy phép bạn cấp cho chúng tôi")); (2) hiển thị, phân phối và gửi mọi thông tin, dữ liệu và nội dung khác trong Ứng dụng của bạn; cũng như (3) vận hành Ứng dụng của bạn theo cách khác. Trong đó, bạn cũng phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ cấp phép, báo cáo và thanh toán cho các bên thứ ba. iii. Nếu Ứng dụng của bạn chứa nội dung do Người dùng hoặc các bên thứ ba khác gửi/cung cấp, bạn phải có một quy trình thông báo và gỡ bỏ thích hợp, cũng như phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành áp dụng cho việc phản hồi những thông báo về hành vi xâm phạm bị khiếu nại. Không giới hạn ở sự tuân thủ đó, tại Hoa Kỳ, bạn phải tuân thủ tất cả các yêu cầu của Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số. 3. Việc sử dụng dữ liệu a. Các cách sử dụng bị cấm. Bạn không được thực hiện, tạo điều kiện hoặc hỗ trợ người khác thực hiện bất kỳ cách sử dụng bị cấm nào sau đây (gọi chung là "Các cách sử dụng bị cấm"): i. Xử lý Dữ liệu trên nền tảng để phân biệt đối xử hoặc khuyến khích phân biệt đối xử với mọi người dựa trên các đặc điểm cá nhân như chủng tộc, dân tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, thiên hướng tính dục, bản dạng giới, tình trạng gia đình, tình trạng khuyết tật, tình trạng bệnh tật hoặc đặc tính di truyền hay bất kỳ hạng mục nào khác bị cấm bởi luật, quy định hiện hành hoặc chính sách của Meta. ii. Xử lý Dữ liệu trên nền tảng để xác định khả năng mọi người đáp ứng điều kiện cho các cơ hội về nhà ở, việc làm, bảo hiểm, giáo dục, tín dụng, phúc lợi của chính phủ hoặc tình trạng nhập cư. Khi nói đến việc xác định khả năng đáp ứng điều kiện, ý chúng tôi là xác định xem sẽ cung cấp, từ chối hay tước bỏ một lợi ích cụ thể (ví dụ: nhà ở hoặc học bổng), cũng như xác định các điều khoản mà theo đó lợi ích sẽ được cung cấp, từ chối hoặc tước bỏ. iii. Xử lý Dữ liệu trên nền tảng để thực hiện, tạo điều kiện hoặc cung cấp các công cụ cho hoạt động giám sát. Hoạt động giám sát bao gồm việc Xử lý Dữ liệu trên nền tảng về mọi người, nhóm hoặc sự kiện để phục vụ cho mục đích thực thi pháp luật hoặc an ninh quốc gia. iv. Bán, cấp phép hoặc mua Dữ liệu trên nền tảng. v. Đưa vào hoặc cung cấp Dữ liệu trên nền tảng cho một công cụ tìm kiếm hoặc danh mục khi chưa được chúng tôi chấp thuận trước một cách rõ ràng bằng văn bản. vi. Tìm cách đọc mã, can thiệp, xác định lại danh tính, khử ẩn danh, khôi phục, giải mã hoặc đảo ngược hàm băm hay thiết kế đối chiếu Dữ liệu trên nền tảng được cung cấp cho bạn. vii. Thay đổi chức năng cốt lõi hoặc quy trình Xử lý dữ liệu của Ứng dụng đến mức Người dùng sẽ xem đó là một Ứng dụng khác hay một ứng dụng không quen thuộc, hoặc thay đổi cơ bản phạm vi Xử lý Dữ liệu trên nền tảng đã thu thập từ trước, trừ khi trong từng trường hợp, bạn gửi lại Ứng dụng và được chúng tôi phê duyệt thông qua quy trình Xét duyệt ứng dụng. viii. Xử lý danh sách bạn bè trên Facebook để thiết lập các kết nối xã hội trong Ứng dụng của bạn, trừ khi từng người trong kết nối đã cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin đó để phục vụ cho mục đích như vậy. b. Điều khoản bổ sung dành cho Dữ liệu chịu sự hạn chế trên nền tảng i. Bạn không được yêu cầu cung cấp Dữ liệu chịu sự hạn chế trên nền tảng trừ trường hợp dữ liệu đó cần thiết để cải thiện một cách đáng kể chất lượng trải nghiệm của Người dùng liên quan trong sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể mà Người dùng đó đã chia sẻ dữ liệu. ii. Bạn phải nêu rõ cho Người dùng biết lý do bạn yêu cầu họ cung cấp Dữ liệu chịu sự hạn chế trên nền tảng là để cải thiện chất lượng trải nghiệm của họ. iii. Cụ thể, việc bạn Xử lý Dữ liệu chịu sự hạn chế trên nền tảng phải tuân thủ các Tài liệu thích hợp dành cho nhà phát triển và những quy định khác của các Điều khoản này (bao gồm cả Các cách sử dụng bị cấm). c. Chia sẻ Dữ liệu trên nền tảng. Bạn chỉ có thể chia sẻ Dữ liệu trên nền tảng tuân theo các Điều khoản này (bao gồm Mục 3.a ("Các cách sử dụng bị cấm"), 3.b ("Điều khoản bổ sung dành cho Dữ liệu chịu sự hạn chế trên nền tảng"), 4 ("Chính sách quyền riêng tư") và 5 ("Nhà cung cấp dịch vụ và Nhà cung cấp công nghệ")), luật và các quy định hiện hành, mọi điều khoản và chính sách áp dụng khác, cũng như chỉ trong những trường hợp sau: i. Đối với Dữ liệu trên nền tảng do bạn thu thập trong vai trò Nhà cung cấp công nghệ, chỉ chia sẻ như mô tả trong Mục 5.b bên dưới ("Nhà cung cấp công nghệ"); ii. Đối với Dữ liệu trên nền tảng không do bạn thu thập trong vai trò Nhà cung cấp công nghệ, 1. khi luật hoặc quy định hiện hành yêu cầu (bạn phải giữ lại bằng chứng về yêu cầu theo luật hoặc quy định áp dụng và cung cấp bằng chứng đó cho chúng tôi nếu chúng tôi đề nghị); 2. với Nhà cung cấp dịch vụ của bạn; 3. khi một Người dùng chỉ dẫn rõ ràng cho bạn chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba (bạn phải giữ lại bằng chứng cho thấy chỉ dẫn rõ ràng của Người dùng và cung cấp bằng chứng đó cho chúng tôi nếu chúng tôi đề nghị); hoặc 4. chỉ đối với Dữ liệu không phải là Dữ liệu chịu sự hạn chế trên nền tảng, với các bên thứ ba khác, miễn là: a. trước tiên, dựa trên hợp đồng, bạn nghiêm cấm họ sử dụng Dữ liệu trên nền tảng theo cách vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản/chính sách hiện hành nào khác (bạn phải giữ lại bằng chứng cho thấy việc nghiêm cấm theo hợp đồng và cung cấp bằng chứng đó cho chúng tôi nếu chúng tôi đề nghị); và b. bạn đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào như vậy đều tuân thủ các Điều khoản này, cũng như mọi điều khoản và chính sách hiện hành khác như thể họ ở vị trí của bạn, đồng thời bạn chịu trách nhiệm về các hành vi và thiếu sót của họ, bao gồm cả hành vi không tuân thủ. d. Lưu giữ, xóa và truy cập vào Dữ liệu trên nền tảng i. Trừ khi luật hoặc quy định hiện hành yêu cầu phải lưu giữ Dữ liệu trên nền tảng, bạn phải (và phải nỗ lực ở mức hợp lý để đảm bảo Nhà cung cấp dịch vụ của bạn) thực hiện những điều sau: 1. Nỗ lực ở mức hợp lý để giữ cho Dữ liệu trên nền tảng luôn cập nhật, bao gồm cả Dữ liệu trên nền tảng đã được sửa đổi hoặc xóa. Bạn phải cập nhật ngay Dữ liệu trên nền tảng sau khi nhận được yêu cầu làm vậy từ chúng tôi hoặc Người dùng. Bạn phải cung cấp cho Người dùng một cách thức dễ tiếp cận và được đánh dấu rõ ràng để yêu cầu sửa đổi hoặc xóa Dữ liệu của họ trên nền tảng. 2. Xóa mọi Dữ liệu trên nền tảng ngay khi có thể (ở mức hợp lý) trong những trường hợp sau đây: a. Khi việc lưu giữ Dữ liệu trên nền tảng không còn cần thiết cho mục đích kinh doanh hợp pháp theo các Điều khoản này, cũng như mọi điều khoản và chính sách hiện hành khác; b. Khi bạn ngừng vận hành sản phẩm hoặc dịch vụ mà thông qua đó mới có được Dữ liệu trên nền tảng; c. Khi chúng tôi yêu cầu bạn xóa Dữ liệu trên nền tảng để bảo vệ Người dùng (được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi); d. Khi một Người dùng yêu cầu xóa Dữ liệu của họ trên nền tảng hay khi họ không còn có tài khoản với bạn (trừ khi Dữ liệu trên nền tảng đã được tổng hợp, che mờ hoặc loại bỏ thông tin nhận dạng để không thể liên kết đến một Người dùng, trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể) hoặc nếu bạn là Nhà cung cấp công nghệ, khi một Khách hàng yêu cầu xóa Dữ liệu của họ trên nền tảng hay khi Khách hàng không còn có tài khoản với bạn; e. Khi luật hoặc quy định hiện hành yêu cầu; hoặc f. Theo yêu cầu trong Mục 7 ("Quyền xem xét sự tuân thủ và việc tạm ngừng, chấm dứt các Điều khoản này"). ii. Nếu luật hoặc quy định hiện hành yêu cầu bạn lưu giữ Dữ liệu trên nền tảng, bạn phải giữ lại bằng chứng về yêu cầu theo luật hoặc quy định áp dụng và cung cấp bằng chứng đó khi chúng tôi đề nghị. iii. Nếu bạn nhận được Dữ liệu trên nền tảng do nhầm lẫn, bạn phải báo cáo ngay điều này cho chúng tôi, xóa Dữ liệu đó và cung cấp bằng chứng về việc xóa nếu chúng tôi đề nghị. e. Trường hợp ngoại lệ đối với các dữ liệu chịu sự hạn chế. Các quy định ở trên của mục này (Mục 3.a – d) không áp dụng cho một số Dữ liệu trên nền tảng như mô tả tại đây. 4. Chính sách quyền riêng tư a. Nếu sử dụng Nền tảng để Xử lý Dữ liệu trên nền tảng, bạn phải cung cấp và tuân theo một chính sách quyền riêng tư được ban hành công khai và dễ thấy. b. Chính sách này phải tuân thủ luật và quy định hiện hành, cũng như phải giải thích chính xác và rõ ràng dữ liệu nào bạn đang Xử lý, cách bạn Xử lý, mục đích của việc Xử lý và cách Người dùng có thể yêu cầu xóa dữ liệu đó. c. Bạn chỉ có thể Xử lý Dữ liệu trên nền tảng như được mô tả rõ ràng trong chính sách quyền riêng tư của bạn, cũng như theo tất cả các luật và quy định hiện hành, các Điều khoản này và mọi điều khoản, chính sách áp dụng khác. d. Chính sách quyền riêng tư của bạn không được thay thế, sửa đổi hoặc không nhất quán với các Điều khoản này hay bất kỳ điều khoản/chính sách hiện hành nào khác. e. Bạn phải lưu giữ tất cả các chính sách quyền riêng tư có hiệu lực của mình khi sử dụng Nền tảng và cung cấp các chính sách này cho chúng tôi nếu chúng tôi đề nghị. f. Bạn phải duy trì các liên kết công khai đến chính sách quyền riêng tư của mình ở trường thông tin về chính sách quyền riêng tư trong phần cài đặt của Bảng điều khiển ứng dụng, cũng như trong bất kỳ Cửa hàng ứng dụng nào cho phép bạn làm như vậy (nếu thích hợp), đồng thời đảm bảo các liên kết đó vẫn đang hoạt động và luôn được cập nhật. 5. Nhà cung cấp dịch vụ và Nhà cung cấp công nghệ a. Nhà cung cấp dịch vụ i. Liên quan đến việc bạn dùng Nền tảng hoặc Xử lý Dữ liệu trên nền tảng, bạn không được sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ, trừ khi trước tiên, Nhà cung cấp dịch vụ đó phải đồng ý bằng văn bản về việc thực hiện những điều sau: 1. Chỉ sử dụng Nền tảng và Xử lý Dữ liệu trên nền tảng cho bạn và theo hướng dẫn của bạn để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu theo cách nhất quán với các Điều khoản này, mọi điều khoản và chính sách hiện hành khác, cũng như chính sách quyền riêng tư của bạn, chứ không cho cá nhân hoặc thực thể nào khác và không cho mục đích khác, kể cả các mục đích riêng của Nhà cung cấp dịch vụ; và 2. Trong trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ sử dụng một Nhà cung cấp dịch vụ khác ("Nhà cung cấp dịch vụ phụ") để cung cấp các dịch vụ được yêu cầu, cần đảm bảo rằng Nhà cung cấp dịch vụ phải có văn bản buộc Nhà cung cấp dịch vụ phụ tuân thủ các yêu cầu trên. ii. Bạn phải đảm bảo rằng mọi Nhà cung cấp dịch vụ và Nhà cung cấp dịch vụ phụ đều tuân thủ các Điều khoản này và mọi điều khoản, chính sách hiện hành khác như thể họ ở vị trí của bạn, đồng thời bạn chịu trách nhiệm về các hành vi và thiếu sót của họ, bao gồm cả hành vi không tuân thủ. iii. Khi ngừng sử dụng một Nhà cung cấp dịch vụ hoặc Nhà cung cấp dịch vụ phụ, bạn phải đảm bảo họ dừng ngay lập tức việc sử dụng Nền tảng và việc Xử lý Dữ liệu trên nền tảng, cũng như xóa ngay mọi Dữ liệu trên nền tảng mà họ nắm giữ hoặc kiểm soát. iv. Khi chúng tôi yêu cầu, bạn phải cung cấp danh sách các Nhà cung cấp dịch vụ và Nhà cung cấp dịch vụ phụ, bao gồm thông tin liên hệ cập nhật của từng nhà cung cấp, loại và khối lượng Dữ liệu trên nền tảng đã chia sẻ, cũng như bằng chứng về thỏa thuận bằng văn bản giữa bạn với Nhà cung cấp dịch vụ để chứng minh cho sự tuân thủ Mục này. v. Chúng tôi có thể nghiêm cấm bạn sử dụng bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ/Nhà cung cấp dịch vụ phụ nào liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng hoặc Xử lý Dữ liệu trên nền tảng nếu chúng tôi cho rằng (1) họ vi phạm các Điều khoản này hoặc các điều khoản/chính sách hiện hành khác hay (2) họ có tác động tiêu cực đến Nền tảng, Sản phẩm khác của Meta, Dữ liệu trên nền tảng hoặc người dùng Sản phẩm của Meta. Đồng thời, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu làm vậy. Ngay khi nhận được thông báo này, bạn phải ngừng sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ hoặc Nhà cung cấp dịch vụ phụ đó, liên quan đến việc bạn dùng Nền tảng hoặc Xử lý Dữ liệu trên nền tảng. vi. Chúng tôi có thể yêu cầu Nhà cung cấp dịch vụ hoặc Nhà cung cấp dịch vụ phụ của bạn đồng ý với các Điều khoản này hoặc các điều khoản/chính sách hiện hành khác để có thể truy cập vào Sản phẩm của Meta, Nền tảng hoặc Dữ liệu trên nền tảng. b. Nhà cung cấp công nghệ i. Nếu là Nhà cung cấp công nghệ, bạn phải tuân thủ những quy định khác trong các Điều khoản này, cũng như những quy định trong mục này liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng và Xử lý Dữ liệu trên nền tảng với vai trò là Nhà cung cấp công nghệ. Nếu có sự xung đột thì các điều khoản mang tính hạn chế hơn với bạn hoặc mang tính bảo vệ hơn với chúng tôi sẽ được áp dụng. ii. Với vai trò là Nhà cung cấp công nghệ, bạn hiểu và đồng ý các điều sau: 1. Bạn sẽ chỉ sử dụng Nền tảng và chỉ Xử lý Dữ liệu trên nền tảng thay mặt cho và theo sự hướng dẫn của Khách hàng mà bạn đại diện cho họ truy cập vào Nền tảng để giúp Khách hàng đó sử dụng Nền tảng hoặc Xử lý Dữ liệu trên nền tảng theo các Điều khoản này và mọi điều khoản, chính sách hiện hành khác ("Mục đích của Khách hàng"), chứ không phải cho mục đích của riêng bạn hoặc của một thực thể hay Khách hàng khác (ví dụ: bạn không được Xử lý Dữ liệu trên nền tảng để tạo hoặc bổ sung vào trang cá nhân của người dùng nhằm phục vụ cho các mục đích riêng của bạn hoặc của Khách hàng khác); 2. Bạn đảm bảo rằng Dữ liệu trên nền tảng mà bạn duy trì thay mặt cho một Khách hàng sẽ được lưu giữ riêng với Dữ liệu của các Khách hàng khác; 3. Bạn sẽ duy trì một danh sách cập nhật gồm các Khách hàng và thông tin liên hệ của họ, đồng thời cung cấp danh sách đó cho chúng tôi nếu chúng tôi đề nghị; 4. Bạn chỉ được chia sẻ Dữ liệu trên nền tảng tuân theo các Điều khoản này (bao gồm Mục 3a ("Các cách sử dụng bị cấm"), 3b ("Điều khoản bổ sung dành cho Dữ liệu chịu sự hạn chế trên nền tảng") và 5a ("Nhà cung cấp dịch vụ")), luật và các quy định hiện hành, mọi điều khoản và chính sách áp dụng khác, cũng như chỉ trong những trường hợp sau: a. với Khách hàng liên quan của bạn, miễn là trước tiên, dựa trên hợp đồng, bạn nghiêm cấm Khách hàng đó Xử lý Dữ liệu trên nền tảng theo cách vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản/chính sách hiện hành nào khác; b. trong phạm vi luật hoặc quy định hiện hành yêu cầu (bạn phải giữ lại bằng chứng về yêu cầu theo luật hoặc quy định áp dụng và cung cấp bằng chứng đó cho chúng tôi nếu chúng tôi đề nghị); c. với Nhà cung cấp dịch vụ của bạn chỉ trong phạm vi cần thiết cho Mục đích của Khách hàng liên quan; hoặc d. với nhà cung cấp dịch vụ của Khách hàng chỉ trong phạm vi cần thiết cho Mục đích của Khách hàng này và khi Khách hàng này chỉ dẫn rõ ràng cho bạn chia sẻ dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ đó (bạn phải giữ lại bằng chứng cho thấy chỉ dẫn rõ ràng của Khách hàng và cung cấp bằng chứng đó cho chúng tôi nếu chúng tôi đề nghị); 5. Chúng tôi có thể yêu cầu Khách hàng của bạn đồng ý với các Điều khoản này hoặc các điều khoản/chính sách hiện hành khác để có thể truy cập vào Sản phẩm của Meta, Nền tảng hoặc Dữ liệu trên nền tảng thông qua Ứng dụng của bạn. 6. Bạn sẽ chấm dứt ngay việc Khách hàng sử dụng Sản phẩm của Meta, Nền tảng hoặc Dữ liệu trên nền tảng của chúng tôi thông qua Ứng dụng của bạn nếu chúng tôi yêu cầu điều đó vì cho rằng Khách hàng (a) đã vi phạm các Điều khoản này hoặc các điều khoản/chính sách hiện hành khác hay (b) có tác động tiêu cực đến Nền tảng, Sản phẩm khác của Meta, Dữ liệu trên nền tảng hoặc người dùng Sản phẩm của Meta. 6. Bảo mật dữ liệu a. Các yêu cầu về bảo mật dữ liệu i. Bạn phải luôn áp dụng và duy trì các biện pháp bảo vệ về mặt kỹ thuật, vật lý và hành chính như sau: 1. Đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn mà ngành đặt ra do tính nhạy cảm của Dữ liệu trên nền tảng; 2. Tuân thủ luật và quy định hiện hành, bao gồm các luật, quy tắc, quy định về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu; và 3. Được thiết kế để ngăn chặn mọi hoạt động Xử lý (cụ thể, bao gồm truy cập, phá hủy, làm mất, sửa đổi, tiết lộ, phân phối hoặc xâm phạm) trái phép (bao gồm vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản/chính sách hiện hành nào khác) Dữ liệu trên nền tảng. ii. Bạn phải công khai cách thức để mọi người báo cáo cho bạn các lỗ hổng bảo mật trong Ứng dụng mà bạn cung cấp. Ngoài ra, bạn phải giải quyết ngay các sai sót đã xác định được. iii. Bạn không được hỏi xin, thu thập, lưu trữ, lưu vào bộ nhớ đệm, ủy quyền hoặc sử dụng thông tin đăng nhập Facebook hoặc Instagram của Người dùng khác. iv. Bạn không được chuyển nhượng/chia sẻ ID người dùng hoặc mã truy cập và khóa bí mật của bạn, ngoại trừ với Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ bạn tạo, chạy hoặc vận hành Ứng dụng. b. Báo cáo sự cố i. Nếu xảy ra sự cố nào sau đây, bạn phải ngay lập tức (không được chậm quá 24 giờ kể từ khi bạn biết về sự cố) thông báo và cung cấp cho chúng tôi thông tin mà chúng tôi yêu cầu liên quan đến: 1. Mọi hoạt động Xử lý (cụ thể, bao gồm truy cập, phá hủy, làm mất, sửa đổi, tiết lộ, phân phối hoặc xâm phạm) trái phép (bao gồm vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản/chính sách hiện hành nào khác) Dữ liệu trên nền tảng; hoặc 2. Mọi sự cố có lý do hợp lý để xem là xâm phạm đến tính bảo mật, tính bí mật hoặc tính toàn vẹn của Hệ thống CNTT của bạn hoặc của Nhà cung cấp dịch vụ hay Nhà cung cấp dịch vụ phụ. ii. Bạn ngay lập tức phải bắt đầu khắc phục sự cố và cộng tác ở mức hợp lý với chúng tôi, bao gồm thông báo cho chúng tôi thông tin chi tiết ở mức hợp lý về tác động của sự cố đối với Dữ liệu trên nền tảng và hành động khắc phục đang được thực hiện, đồng thời cập nhật cho chúng tôi về cách bạn tuân thủ bất kỳ thông báo nào hoặc các yêu cầu khác theo luật và quy định hiện hành. 7. Quyền xem xét sự tuân thủ và việc tạm ngừng, chấm dứt các Điều khoản này a. Xét duyệt ứng dụng. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi Ứng dụng cho chúng tôi xem xét hoặc phê duyệt ("Xét duyệt ứng dụng"). Cho dù Ứng dụng của bạn (bao gồm cả quyền truy cập của Ứng dụng vào bất kỳ Dữ liệu nào trên nền tảng) có được phê duyệt hay không (theo quyết định riêng của chúng tôi), bạn sẽ đảm bảo rằng Ứng dụng tuân thủ các Điều khoản này, cũng như mọi điều khoản và chính sách hiện hành khác. Ngoài ra, chúng tôi có thể xét duyệt Ứng dụng của bạn để kiểm tra sự tuân thủ này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình. Bạn sẽ cộng tác trong các lần chúng tôi xét duyệt và cung cấp mọi thông tin chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi có thể xác minh thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong bất kỳ lần xét duyệt nào như vậy hoặc trong Bảng điều khiển ứng dụng của bạn (bạn sẽ cập nhật thông tin trong Bảng điều khiển này để giữ cho thông tin luôn đầy đủ và chính xác). b. Giám sát thường xuyên. Chúng tôi hoặc các chuyên gia bên thứ ba làm việc theo chỉ dẫn của chúng tôi (bao gồm kiểm tra viên, luật sư, tư vấn viên và/hoặc chuyên gia phân tích pháp lý máy tính) (gọi chung là "Kiểm tra viên bên thứ ba") có thể sử dụng các biện pháp kỹ thuật và vận hành để thường xuyên giám sát Ứng dụng của bạn và quyền truy cập của Ứng dụng vào Nền tảng, cũng như việc Xử lý Dữ liệu trên nền tảng. c. Quyền kiểm tra i. Chúng tôi hoặc các Kiểm tra viên bên thứ ba có thể tiến hành Kiểm tra, không quá một lần/năm ngoài Trường hợp cần thiết, để đảm bảo việc bạn và Ứng dụng của bạn Xử lý dữ liệu trên nền tảng tuân theo các Điều khoản này, cũng như mọi điều khoản và chính sách hiện hành khác. ii. Hoạt động Kiểm tra sẽ được tiến hành trong giờ làm việc thông thường sau khi gửi văn bản thông báo (có thể là email) cho bạn trước ít nhất 10 ngày làm việc, trừ khi theo quyết định riêng của mình, chúng tôi xác định rằng phải yêu cầu quyền truy cập sớm hơn trong Trường hợp cần thiết. iii. Bạn sẽ cộng tác trong các lần Kiểm tra bằng các cách như (1) cung cấp tất cả quyền truy cập cần thiết tại chỗ và từ xa vào các Hồ sơ và Hệ thống CNTT của bạn, cũng như (2) cung cấp thông tin và trợ giúp ở mức hợp lý khi được yêu cầu (kể cả bố trí nhân viên am hiểu về quy trình mà bạn hoặc ứng dụng của bạn dùng để Xử lý Dữ liệu trên nền tảng để giải đáp những câu hỏi chúng tôi đặt ra). iv. Bạn cũng sẽ nỗ lực ở mức hợp lý về mặt thương mại để yêu cầu Nhà cung cấp dịch vụ cho phép và cộng tác với chúng tôi trong hoạt động Kiểm tra Hồ sơ, Hệ thống CNTT và nhân viên có liên quan của họ. v. Bạn sẽ khắc phục ngay khi có thể nếu hoạt động Kiểm tra phát hiện ra trường hợp không tuân thủ (như chúng tôi xác định dựa trên dữ kiện và tình huống). Sau đó, chúng tôi có thể tiến hành các lần Kiểm tra tiếp theo để đảm bảo bạn đã khắc phục chính xác hành vi không tuân thủ. vi. Nếu hoạt động Kiểm tra phát hiện ra bất kỳ trường hợp nào bạn hoặc (các) Nhà cung cấp dịch vụ của bạn không tuân thủ, bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi mọi chi phí và phí tổn hợp lý liên quan đến hoạt động Kiểm tra này, cũng như mọi lần Kiểm tra tiếp theo có liên quan. vii. Sau khi các Điều khoản này chấm dứt, quyền Kiểm tra của chúng tôi theo Mục này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến hết 1 năm sau đó kể từ thời điểm bạn chứng minh được một cách chắc chắn rằng bạn đã ngừng Xử lý mọi Dữ liệu trên nền tảng và mọi bản sao của Dữ liệu đó mà bạn và Nhà cung cấp dịch vụ của bạn nắm giữ hoặc kiểm soát đã được xóa. Cụ thể, không quy định nào trong Mục này giới hạn các quyền khác hoặc các biện pháp khắc phục mà chúng tôi có thể có theo luật, theo lẽ công bằng hoặc theo các Điều khoản này hay các điều khoản/chính sách hiện hành khác. d. Các chứng chỉ. Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu (bằng văn bản hoặc qua Bảng điều khiển ứng dụng của bạn, Nền tảng hay bất kỳ Sản phẩm nào của Meta) thông tin, chứng chỉ và chứng nhận liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng hoặc Xử lý Dữ liệu trên nền tảng. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin, chứng chỉ và chứng nhận này theo hình thức và trong khoảng thời gian được yêu cầu. Thông tin, chứng chỉ và chứng nhận này có thể xác nhận: (i) việc bạn tuân thủ các Điều khoản này, cũng như mọi điều khoản và chính sách hiện hành khác, cũng như (ii) mục đích hoặc hoạt động sử dụng Dữ liệu trên nền tảng mà bạn đã yêu cầu hoặc có quyền truy cập và rằng từng mục đích hoặc hoạt động sử dụng như vậy tuân thủ các Điều khoản này và mọi điều khoản, chính sách hiện hành khác. Tất cả các chứng chỉ và chứng nhận này phải do đại diện được ủy quyền của bạn cung cấp. e. Tạm ngừng và chấm dứt i. Chúng tôi có thể thực thi biện pháp xử lý đối với bạn và Ứng dụng của bạn nếu theo quyết định riêng của mình, chúng tôi cho rằng: 1. Bạn không phản hồi kịp thời các yêu cầu của chúng tôi liên quan đến hoạt động giám sát hoặc kiểm tra; 2. Bạn hoặc Ứng dụng của bạn đã vi phạm hoặc có thể đã vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản/chính sách hiện hành nào khác hay có tác động tiêu cực đến Nền tảng, Sản phẩm khác của Meta, Dữ liệu trên nền tảng hoặc người dùng Sản phẩm của Meta; 3. Điều này là cần thiết để tuân thủ các luật/quy định hiện hành hoặc theo yêu cầu của lệnh tòa hay cơ quan chính phủ; hoặc 4. Điều này là cần thiết để bảo vệ Các công ty của Meta trước những trách nhiệm pháp lý theo luật hoặc quy định. ii. Chúng tôi có thể thực thi biện pháp xử lý bất cứ lúc nào, bao gồm cả khi chúng tôi điều tra Ứng dụng của bạn, cho dù có thông báo cho bạn hay không. Quy trình thực thi có thể do cả hệ thống tự động lẫn con người tiến hành. Biện pháp xử lý có thể bao gồm tạm ngừng hoặc gỡ Ứng dụng của bạn, gỡ quyền truy cập của bạn và của Ứng dụng vào Nền tảng, yêu cầu bạn ngừng Xử lý và xóa Dữ liệu trên nền tảng, chấm dứt các thỏa thuận của chúng tôi với bạn hoặc bất kỳ biện pháp nào khác mà chúng tôi xem là phù hợp, kể cả việc chấm dứt các thỏa thuận khác với bạn hoặc chấm dứt khả năng bạn sử dụng Sản phẩm của Meta. iii. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập đã cấp cho Ứng dụng của bạn vào bất kỳ API Nền tảng, quyền hoặc tính năng nào nếu trong khoảng thời gian 28 ngày, Ứng dụng của bạn không sử dụng hoặc truy cập, cho dù có thông báo cho bạn hay không. 8. Thông báo Sau khi bạn đồng ý với các Điều khoản này, chúng tôi có thể gửi mọi thông báo, yêu cầu hoặc nội dung liên lạc bằng văn bản của chúng tôi cho bạn qua thư/email (ví dụ: đến địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư trong tài khoản Ứng dụng mà bạn có với chúng tôi) hay qua các thông báo trong Sản phẩm của Meta (ví dụ: trong tài khoản mà bạn có với chúng tôi). Bạn sẽ luôn giữ cho thông tin liên hệ (bao gồm tên, tên doanh nghiệp và email) của mình cập nhật. 9. Bồi thường Cùng với và không giới hạn ở phạm vi của Mục "Bồi thường" trong Điều khoản thương mại của Meta, nếu có bất kỳ ai khiếu nại, khởi kiện hoặc tranh chấp chống lại Các công ty của Meta liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng, Xử lý Dữ liệu trên nền tảng, Nội dung hoặc Ứng dụng, tên/logo, sản phẩm/dịch vụ của bạn hoặc các hành động liên quan đến Nền tảng, bạn sẽ bồi thường và không để Các công ty của Meta chịu bất kỳ thiệt hại, tổn thất và chi phí nào dưới mọi hình thức (bao gồm cả các chi phí và phí pháp lý hợp lý) liên quan đến các trường hợp khiếu nại, khởi kiện hoặc tranh chấp như vậy. 10. Chuyển dữ liệu ở phạm vi quốc tế – Chuyển dữ liệu từ EEA Mục này sẽ áp dụng trong trường hợp Dữ liệu trên nền tảng mà bạn Xử lý có chứa dữ liệu cá nhân do Meta Platforms Ireland Limited kiểm soát ("Dữ liệu của Meta Ireland") và hoạt động chuyển Dữ liệu của Meta Ireland đến một lãnh thổ ở bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) mà vào thời điểm chuyển dữ liệu, không có quyết định nào của Ủy ban châu Âu khẳng định lãnh thổ này có đầy đủ khả năng bảo vệ dữ liệu theo Điều 45 trong Quy định (EU) 2016/679 (mỗi lần chuyển được gọi là một lần "Chuyển dữ liệu từ EEA"). Mỗi lần Chuyển dữ liệu từ EEA, việc bạn sử dụng Dữ liệu của Meta Ireland phải tuân thủ Điều khoản trong phạm vi liên quan đến hoạt động chuyển dữ liệu giữa 2 bên kiểm soát (Mô-đun 1). Trong từng trường hợp, bạn đồng ý rằng để phục vụ các mục đích theo Mục IV của Điều khoản 17 và 18 trong Điều khoản này, Phương án 1 và Phương án (b) sẽ áp dụng tương ứng, đồng thời Quốc gia thành viên sẽ là Ireland. Không có nội dung nào trong Mục 10 này (Chuyển dữ liệu ở phạm vi quốc tế – Chuyển dữ liệu từ EEA) có mục đích thay đổi hoặc sửa đổi Điều khoản. Để phục vụ các mục đích trong Phụ lục của Điều khoản, những định nghĩa sau đây sẽ áp dụng: Quyền, quyền sở hữu và nghĩa vụ của bạn a. Để phục vụ cho các mục đích trong Phụ lục I(A) của Điều khoản, Meta Platforms Ireland Limited là "bên xuất dữ liệu" còn bạn là "bên nhập dữ liệu" như định nghĩa trong các Điều khoản này. b. Để phục vụ cho các mục đích trong Phụ lục I(B) của Điều khoản: i. "Hạng mục chủ thể dữ liệu" gồm những Người dùng truy cập, tiếp cận, sử dụng hoặc tương tác với Ứng dụng và các sản phẩm, dịch vụ của Meta Platforms Ireland Limited; ii. "Hạng mục dữ liệu cá nhân" gồm Dữ liệu của Meta Ireland, trong đó có thông tin, ảnh và video trên trang cá nhân, thông tin vị trí, nội dung liên lạc giữa Người dùng với nhau, thông tin về việc sử dụng Ứng dụng và các sản phẩm, dịch vụ khác, thông tin thanh toán, thông tin thiết bị, thông tin về các lượt truy cập vào trang web hoặc Ứng dụng bên thứ ba sử dụng nút "thích" hoặc "bình luận" hay tiện ích tích hợp dịch vụ khác, thông tin từ đối tác bên thứ ba hay Các công ty của Meta hoặc như quy định trong Chính sách dữ liệu; iii. "Dữ liệu nhạy cảm" là dữ liệu cá nhân về nguồn gốc dân tộc hoặc chủng tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc niềm tin triết lý, tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu gen di truyền, dữ liệu sinh trắc học cho mục đích xác định riêng một thể nhân, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến thiên hướng tính dục hay đời sống tình dục, án tích hoặc hành vi phạm tội bị cáo buộc của một thể nhân; iv. "Tần suất chuyển" là chu kỳ diễn ra liên tục trong phạm vi yêu cầu để thực hiện mục đích được nêu trong Mục 10(b)(v) bên dưới; v. "Tính chất và mục đích của (các) lần chuyển dữ liệu" là hoạt động cung cấp Ứng dụng và các sản phẩm, dịch vụ khác của bạn cho Người dùng tuân theo các điều khoản, điều kiện và Chính sách quyền riêng tư hiện hành của bạn và/hoặc Khách hàng của bạn; và vi. "Khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân" được quy định trong Mục 3(d)(i)(2), trừ khi luật hiện hành yêu cầu lưu giữ Dữ liệu của Meta Ireland trong khoảng thời gian dài hơn. Trong trường hợp này, bạn sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu đó của Meta Ireland trong khoảng thời gian mà luật hiện hành yêu cầu, đồng thời vẫn tuân thủ Mục 10(d). c. Để phục vụ cho các mục đích trong Phụ lục I(C) của Điều khoản, cơ quan giám sát có thẩm quyền sẽ là Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu tại Ireland; và d. Để phục vụ các mục đích trong Phụ trương II của Điều khoản, bạn sẽ triển khai và duy trì Các biện pháp về mặt kỹ thuật và tổ chức của Meta. 10A. Chuyển dữ liệu ở phạm vi quốc tế – Chuyển dữ liệu từ Vương quốc Anh Mục 10A này sẽ áp dụng trong trường hợp Dữ liệu trên nền tảng mà bạn Xử lý có chứa dữ liệu cá nhân do Meta Platforms, Inc. kiểm soát tuân theo GDPR tại Vương quốc Anh (như định nghĩa trong Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 2018 của Vương quốc Anh ("DPA")) ("Dữ liệu từ Vương quốc Anh") và hoạt động chuyển Dữ liệu từ Vương quốc Anh đến một lãnh thổ ở bên ngoài Vương quốc Anh mà vào thời điểm chuyển dữ liệu, không có quyết định nào của Ngoại trưởng Anh khẳng định lãnh thổ này có đầy đủ khả năng bảo vệ dữ liệu theo các quy định liên quan trong GDPR tại Vương quốc Anh và DPA ("Chuyển dữ liệu từ Vương quốc Anh"). Mỗi lần Chuyển dữ liệu từ Vương quốc Anh, việc bạn sử dụng Dữ liệu từ Vương quốc Anh phải tuân thủ Phụ lục được phê duyệt (được đưa vào Điều khoản này bằng cách viện dẫn, được xem là đã ký kết và hoàn tất như quy định bên dưới). Không có nội dung nào trong Mục 10A này (Chuyển dữ liệu ở phạm vi quốc tế – Chuyển dữ liệu từ Vương quốc Anh) có mục đích thay đổi hoặc sửa đổi Phụ lục được phê duyệt. Mọi thuật ngữ đã định nghĩa được sử dụng bên dưới sẽ mang nghĩa như trong Phụ lục được phê duyệt. Để phục vụ mục đích trong Phụ lục được phê duyệt, các định nghĩa sau đây sẽ áp dụng: a. Bảng 1 của Phụ lục được phê duyệt cho biết chi tiết của các bên như sau: i. Meta Platforms, Inc. là "bên xuất dữ liệu", còn bạn là "bên nhập dữ liệu" như định nghĩa trong Phụ lục được phê duyệt. ii. Sau đây là chi tiết của các bên và thông tin liên hệ chính: Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94205, Hoa Kỳ và chi tiết của người liên hệ sẽ do bên xuất dữ liệu thông báo bất cứ lúc nào cho bên nhập dữ liệu. Chi tiết và thông tin liên hệ chính của nhà phát triển là chi tiết mà bạn thông báo bất cứ lúc nào cho Meta Platforms, Inc. iii. Các bên đồng ý rằng việc các bên thực hiện Điều khoản này sẽ cấu thành việc thực hiện Phụ lục được phê duyệt. b. Để phục vụ các mục đích ở Bảng 2 của Phụ lục được phê duyệt, những mô-đun chọn lọc của Điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng tại Liên minh châu Âu được phê duyệt sẽ là Mô-đun 1 (giữa 2 bên kiểm soát). c. Bảng 3 của Phụ lục được phê duyệt phải có nội dung như sau: i. Phụ trương 1A: Danh sách các bên: Xem nội dung dẫn chiếu của Bảng 1 ở trên và các hoạt động liên quan đến dữ liệu được chuyển đi như mô tả trong Điều khoản này. ii. Phụ trương 1B: Mô tả hoạt động chuyển dữ liệu: Thông tin trong Mục 10(b) sẽ áp dụng, mặc dù các nội dung đề cập đến "Meta Platforms Ireland Limited" sẽ được thay thế bằng "Meta Platforms, Inc." và các nội dung đề cập đến "Dữ liệu của Meta Ireland" sẽ được thay thế bằng "Dữ liệu từ Vương quốc Anh". iii. Phụ trương II: Các biện pháp về mặt kỹ thuật và tổ chức: Để phục vụ các mục đích trong Phụ trương II, bạn sẽ triển khai và duy trì Các biện pháp về mặt kỹ thuật và tổ chức của Meta. d. Trong Bảng 4 của Phụ lục dành cho Vương quốc Anh, bên xuất dữ liệu có thể chấm dứt Phụ lục dành cho Vương quốc Anh theo các điều khoản của phụ lục này. 11. Quy định chung a. Theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này cho bất kỳ ai khác khi chưa được chúng tôi chấp thuận trước bằng văn bản. Việc chuyển nhượng có thể bao gồm hoạt động nhượng lại, thu mua, sáp nhập, thay đổi quyền kiểm soát hoặc các hình thức chuyển nhượng khác. Mọi hình thức chuyển nhượng trái phép sẽ bị xem là không có hiệu lực. Đối với mọi hình thức chuyển nhượng được phép, bạn chỉ được tiếp tục Xử lý Dữ liệu trên nền tảng cho Ứng dụng của mình theo các Điều khoản này và chỉ sau khi bạn gửi lại Ứng dụng và được chúng tôi phê duyệt thông qua quy trình Xét duyệt ứng dụng. b. Bạn cũng phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành (kể cả Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng ("COPPA") và Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư về video ("VPPA")). c. Nếu có bất kỳ sự xung đột nào giữa các Điều khoản này và các điều khoản hiện hành khác trên mạng, các điều khoản mang tính hạn chế hơn với bạn và Ứng dụng của bạn hoặc mang tính bảo vệ hơn với chúng tôi sẽ được áp dụng. Nếu trước đó bạn đã đồng ý với Điều khoản bổ sung của chúng tôi dành cho các sản phẩm nền tảng mở rộng và/hoặc Bản sửa đổi dành cho Nhà cung cấp công nghệ của Điều khoản bổ sung dành cho các sản phẩm nền tảng mở rộng thì theo đó, các Điều khoản này sẽ thay thế. d. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Nền tảng sau khi có bất kỳ sửa đổi nào như vậy sẽ cấu thành thỏa thuận ràng buộc bạn với các Điều khoản đã sửa đổi này. e. Chúng tôi có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Nền tảng bất cứ lúc nào. Ngoài ra, chúng tôi có thể áp dụng giới hạn cho những tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các phần/toàn bộ API hay trang web của chúng tôi mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. f. Nếu lựa chọn cung cấp cho bạn sự hỗ trợ hoặc những sửa đổi về Nền tảng, chúng tôi có thể chấm dứt sự hỗ trợ/sửa đổi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. g. Chúng tôi không đảm bảo rằng Nền tảng sẽ luôn miễn phí. h. Chúng tôi có thể phát hành thông cáo báo chí hoặc tuyên bố/tiết lộ công khai về mối quan hệ với bạn hoặc việc bạn sử dụng Nền tảng. i. Khi các Điều khoản này chấm dứt, mọi quyền được cấp cho bạn theo các Điều khoản này sẽ kết thúc ngay lập tức và bạn phải dừng ngay việc sử dụng Nền tảng. Các Mục sau đây sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi Điều khoản này chấm dứt: Mục 2.b, Mục 2.c, Mục 3, Mục 4, Mục 5, Mục 6, Mục 7, Mục 9, Mục 10, Mục 10A, Mục 11 và Mục 12. 12. Bảng thuật ngữ a. "Ứng dụng" nghĩa là bất kỳ ứng dụng tích hợp kỹ thuật nào với Nền tảng hoặc ứng dụng mà chúng tôi đã chỉ định số nhận dạng Ứng dụng. Mọi mã, API, SDK, công cụ, plugin, bot, trang web, ứng dụng, thông số kỹ thuật và công nghệ khác do bạn cung cấp hoặc được cung cấp thay mặt bạn liên quan đến Nền tảng đều được xem là một phần Ứng dụng của bạn. b. "Phụ lục được phê duyệt" nghĩa là Phụ lục về việc chuyển dữ liệu ở phạm vi quốc tế đối với Điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng tại Liên minh châu Âu được phê duyệt, Phiên bản B1.0, do Ủy viên Thông tin ban hành theo Mục 119A của Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 2018 vào ngày 21/03/2022, có thể được sửa đổi hoặc thay thế bởi Ủy viên Thông tin. c. "Kiểm tra" nghĩa là hoạt động xem xét, điều tra hoặc kiểm tra Hồ sơ hay Hệ thống CNTT của bạn và của Nhà cung cấp dịch vụ cho bạn. d. "Điều khoản" nghĩa là các điều khoản tiêu chuẩn trong hợp đồng theo phụ lục Quyết định (EU) 2021/914 của Ủy ban châu Âu. e. "Khách hàng" nghĩa là Người dùng Ứng dụng của Nhà cung cấp công nghệ. f. "Nhà phát triển" nghĩa là cá nhân/tổ chức tạo hoặc vận hành Ứng dụng. g. "Tài liệu dành cho nhà phát triển" mang nghĩa như trong Mục 1.c ("Giới thiệu"). h. "Hệ thống CNTT" nghĩa là hệ thống công nghệ thông tin (thực và ảo), mạng, công nghệ và cơ sở vật chất (bao gồm cả quyền truy cập tại chỗ và từ xa vào trung tâm dữ liệu cũng như cơ sở đám mây) dùng để Xử lý Dữ liệu trên nền tảng. i. "Trường hợp cần thiết" nghĩa là bất kỳ trường hợp nào sau đây: i. được luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành hay lệnh tòa hoặc cơ quan chính phủ yêu cầu; ii. chúng tôi nghi ngờ rằng bạn hoặc Ứng dụng của bạn đã Xử lý Dữ liệu trên nền tảng theo cách vi phạm các Điều khoản này hoặc các điều khoản/chính sách hiện hành khác; iii. bạn tham gia vào một giao dịch thay đổi quyền kiểm soát hoặc giao dịch chuyển giao (hay yêu cầu chuyển giao) bất kỳ quyền/nghĩa vụ nào theo các Điều khoản này hoặc các điều khoản/chính sách hiện hành khác; iv. theo quyết định riêng của mình, chúng tôi xác định cần phải đảm bảo rằng bạn và Ứng dụng của bạn đã xóa Dữ liệu trên nền tảng theo các Điều khoản này và mọi điều khoản, chính sách hiện hành khác; hoặc v. theo quyết định riêng của mình, chúng tôi xác định cần phải đảm bảo biện pháp khắc phục phù hợp đối với bất kỳ hành vi không tuân thủ nào được phát hiện thông qua Kiểm tra. j. "Nền tảng" là tập hợp các API, SDK, công cụ, plugin, mã, công nghệ, nội dung và dịch vụ mà qua đó, những người khác (bao gồm cả nhà phát triển ứng dụng và nhà điều hành trang web) có thể phát triển chức năng, truy xuất dữ liệu từ Meta và bất kỳ Sản phẩm nào khác của Meta hoặc cung cấp dữ liệu cho chúng tôi. k. "Dữ liệu trên nền tảng" nghĩa là bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc nội dung nào khác mà bạn có được từ chúng tôi, thông qua Nền tảng hoặc Ứng dụng của bạn, cho dù trực tiếp hay gián tiếp và cho dù trước, vào hoặc sau ngày bạn đồng ý với Điều khoản này, kể cả dữ liệu ẩn danh, tổng hợp hoặc phái sinh từ dữ liệu đó. Dữ liệu trên nền tảng bao gồm mã ứng dụng, mã trang, mã truy cập, khóa bí mật của ứng dụng và mã người dùng. l. "Xử lý" nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc nhóm hoạt động nào được thực hiện đối với dữ liệu/tập dữ liệu, cho dù bằng các phương tiện tự động hay không, bao gồm việc sử dụng, thu thập, lưu trữ, chia sẻ hoặc truyền dữ liệu. m. "Các cách sử dụng bị cấm" mang nghĩa như trong Mục 3.a ("Các cách sử dụng bị cấm"). n. "Hồ sơ" nghĩa là sổ sách, thỏa thuận, nhật ký truy cập, báo cáo của bên thứ ba, chính sách, quy trình và các hồ sơ khác liên quan đến việc Xử lý Dữ liệu trên nền tảng. o. "Dữ liệu chịu sự hạn chế trên nền tảng" nghĩa là Dữ liệu trên nền tảng (i) có thể được sử dụng một cách hợp lý để xác định một Người dùng hoặc thiết bị cụ thể; (ii) được truy cập bằng cách dùng các quyền nêu tại đây hoặc (iii) do chúng tôi chỉ định là Chịu sự hạn chế. Bất kể quy định trên, Dữ liệu chịu sự hạn chế trên nền tảng không bao gồm dữ liệu truy cập được bằng cách dùng các quyền nêu tại đây. p. "SDK" nghĩa là mã đối tượng, mã nguồn hoặc tài liệu bạn nhận được từ chúng tôi giúp bạn tạo Ứng dụng hoặc nội dung để sử dụng với Nền tảng. q. "Nhà cung cấp dịch vụ" nghĩa là thực thể bạn sử dụng để cung cấp cho bạn các dịch vụ liên quan đến Nền tảng hoặc mọi Dữ liệu trên nền tảng. r. "Nhà cung cấp công nghệ" nghĩa là Nhà phát triển một Ứng dụng có mục đích chính là hỗ trợ Người dùng ứng dụng đó truy cập và sử dụng Nền tảng hoặc Dữ liệu trên nền tảng. s. "Kiểm tra viên bên thứ ba" mang nghĩa như trong Mục 7.b ("Giám sát thường xuyên"). t. "Người dùng" nghĩa là người dùng cuối của một Ứng dụng (cho dù là cá nhân hay thực thể). u. "Nội dung của bạn" mang nghĩa như trong Mục 2.b ("Giấy phép bạn cấp cho chúng tôi").

© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam